top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

✅28 พ.ค.2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และเครือข่ายผู้ปกครอง

🙏เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมแสดงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา ❤️❤️เราจะร่วมพัฒนา ให้โรงเรียนก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ❤️❤️ 


Recent Posts
Archive
bottom of page