top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

👍👍โครงการสภาพัฒน์ กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

✅เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ✅ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย ✅เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน ✅เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน ✅เพื่อแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ✅ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง ❤️❤️ขอแสดงความยินดี หมายเลข 1 พรรคเอื้ออำพนพัฒนา นโยบายพรรค โรงเรียนสะอาด มีระเบียบ คุณธรรมสูง 


Recent Posts
Archive
bottom of page