top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

👍👍กับการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์สายชั้นโรงเรียนเอื้ออำพน ครั้งที่ 1

😍10 กันยายน 2562😍 ⭐️⭐️โรงเรียนเอื้ออำพนร่วมกับสถาบัน Brain Balancing ในการเตรียมความพร้อมสู่สนามจริง 👍👍กับการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์สายชั้นโรงเรียนเอื้ออำพน ครั้งที่ 1 ⭐️⭐️ 🧠🧠ระดับ อนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1-4 ✅เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้พร้อมสู่การแข่งขันในระดับต่อๆไป 🤗🤗เราจะไม่หยุดพัฒนา🤗🤗 


Recent Posts
Archive
bottom of page