top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🤗🤗โครงการเรารักวัฒนธรรมไทยภูมิใจในท้องถิ่น ✅กิจกรรมเรียนรู้การเชิดหนังตะลุง

🙏🙏ขอขอบคุณ คุณจารีย์ แซ่ลิ้ม ที่เป็นวิทยากรมาให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นป.1-6 คาบแนะแนว ✅เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้และสืบสานการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป 


Recent Posts
Archive
bottom of page