top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

👉👉โรงเรียนเอื้ออำพน จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

❤️เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากับโรงเรียน 🙏🙏โดยมีท่านผู้อำนวยการนางประไพ เอื้ออำพน และรองผู้อำนวยการ นางสาวปองชนก เอื้ออำพน เป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาท ✍️✍️ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 14 ของโรงเรียนเอื้ออำพน ที่มีความุ่งมั่น ความพยายามและพัฒนาตนเองจนสามารถสำเร็จการศึกษาในวันนี้ การที่มนุษย์ทุกคนจะประสบความสำเร็จได้นั้นการครองตนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งหากนักเรียนเอื้ออำพนรุ่นที่ 14 ทุกคนได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในตนเอง ผสมผสาน กับการครองตนที่ดีให้เหมาะสมสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้อย่างมีความสุขแล้วย่อมส่งผลให้ชีวิตในภายภาคหน้าประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ 


Recent Posts
Archive
bottom of page