top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

✌️✌️ภาพบรรยากาศการสอบ LAS (Local Assessment System) นักเรียนระดับชั้น ป.2,4,5

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-15.30น. ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมสนับสนุนนำระบบการทดสอบกลางมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้ข้อสอบกลาง ในการสอบ โดยจะทำการสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 ✅ใช้ข้อสอบกลาง ✅ทำการสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  


Recent Posts
Archive
bottom of page